آزاده طباطبائی

رتبه علمی: استادیارتلفن:

44238171-5
داخلی 507

پست الکترونیکی:

زمینه های پژوهشی
الگوریتم، الگوریتم های تقریبی و تصادفی، روباتیک، یادگیری ماشین

نام مرکز:
دانشکده فنی مهندسی

رشته:
کامپیوتر - نرم افزار

دکتر آزاده طباطبائی

رتبه: استادیارتلفن:

44238171-5
داخلی 507

پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
الگوریتم، الگوریتم های تقریبی و تصادفی، روباتیک، یادگیری ماشین

نام مرکز:
دانشکده فنی مهندسی

رشته:
کامپیوتر - نرم افزار

بیوگرافی


تحصیلات

  • دکتری ، 1395 ، مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد ، 1388 ، سیستم های هوشمند ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  • کارشناسی ، 1379 ، ریاضی و علوم کامپیوتر ، دانشگاه الزهرا

لیست تدریس