فارسی
Friday 08 December 2023

Azadeh Tabatabaei

Rank: Assistant ProfessorPhone:

44238171-5
داخلی 507

Email:

Research Areas
Algorithms and Approximated and Randomized algorithm، Motion Planning، Machine Learning

Institute:
Faculty of Engineering

Program:
Computer Engineering, Software

Dr. آزاده طباطبائی

رتبه: استادیارتلفن:

44238171-5
داخلی 507

پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
الگوریتم، الگوریتم های تقریبی و تصادفی، روباتیک، یادگیری ماشین

نام مرکز:
دانشکده فنی مهندسی

رشته:
کامپیوتر - نرم افزار

Biography


Education


Courses